(Hàm chuẩn hóa chuỗi trong Excel) Làm việc với danh sách trong Excel chắc hẳn bạn đã từng gặp trường hợp sao chép một danh sách sinh viên từ trên mạng vào Excel nhưng danh sách này lại xuất hiện nhiều khoảng trắng ở đầu và cuối mỗi tên sinh viên. Không những thế, các chữ cái đầu tiên ở phần họ đệm và tên là chữ thường chứ không phải in hoa như bạn mong muốn. Nếu bạn chuẩn hóa thủ công danh sách này thì tốn rất nhiều thời gian. Vậy có cách nào đó để xử lý tự động chuẩn hóa toàn bộ danh sách này không? Hôm nay, Blog tin học sẽ giới thiệu với các bạn cách viết hàm chuẩn hóa chuỗi trong Excel. Chức năng của hàm này là thực hiện các công việc: xóa bỏ từ 2 ký tự trống liên tiếp ở giữa các từ, xóa bỏ các ký tự trống ở đầu và cuối và viết hoa chữ cái đầu tiên tại mỗi từ.


1. Khởi động Microsoft Excel.

2. Bắt đầu Visual Basic Editor với ALT + F11.

Trong menu Insert chọn Module.

3. Nhập tất cả đoạn mã sau

Function Chuanhoachuoi(str As String) As String
Dim sChuoi As String
Dim mlen As Long
Dim i As Long
‘Neu chuoi =0 thi khong xu ly
If Len(str) = 0 Then Exit Function
‘Xoa bo cac ky tu trang o dau va cuoi
str = Trim(str)
‘Dem so ky tu chuoi
mlen = Len(str)
‘Loai bo hai ki tu trong lien tiep
For i = 1 To mlen
If Mid(str, i, 1) = ” ” And Mid(str, i + 1, 1) = ” ” Then
str = Replace(str, ” “, ” “)
i = i – 1
End If
Next
For i = 1 To mlen
‘ Chuyen cac ky tu dau tien mot tu sang chu hoa
If Mid(str, i, 1) = ” ” Then
sChuoi = sChuoi & ” ” & UCase(Mid(str, i + 1, 1))
i = i + 1
Else
‘Chuyen chu cai dau tien cua cau sang chu hoa
If i = 1 Then
sChuoi = UCase(Mid(str, 1, 1))
Else
sChuoi = sChuoi & LCase(Mid(str, i, 1))
End If
End If
Next
Chuanhoachuoi = sChuoi
End Function
Click Save để lưu lại.

4. Sử dụng hàm vừa tạo tại màn hình Excel

Bạn có thể sử dụng 1 trong 2 cách sử dụng hàm vừa tạo sau:
  • Cách 1:

+ Cú pháp: =Chuanhoachuoi(Chuỗi cần chuẩn hóa).

+ Ví dụ: =Chuanhoachuoi (“bo dau tieng viet trong excel”). Kết quả: Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Excel.

  • Cách 2:

+Cú pháp: = Chuanhoachuoi (Địa chỉ ô cần chuyển).

+ Ví dụ: = Chuanhoachuoi (B4).

Bạn nào khi sử dụng hàm vừa tạo mà gặp phải trường hợp giá trị trả về #NAME? thì thực hiện theo các bước sau đây (đối với Office 2007).
  • Click Office Button -> Excel Options.
  • Chọn Trust Center -> Trust Center Settings.

Chọn Macro Settings -> Enable all macros (not recommended; potentially dangerous code can run).

Chọn OK.
Hi vọng thủ thuật văn phòng về chuẩn hóa chuỗi trong Excel giúp ích cho công việc của các bạn!