Sử dụng hàm CONCATENATE khi các bạn muốn nối các chuỗi văn bản có sẵn thành một chuỗi văn bản đầy đủ, duy nhất. Để biết cú pháp và cách sử dụng hàm CONCATENATE các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.


Bài viết mô tả cú pháp, cách sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel.

Mô tả

Hàm CONCATENATE dùng để nối nhiều chuỗi lại với nhau thành một chuỗi duy nhất.

Cú pháp

=CONCATENTE(text1,text2…)

Trong đó:

- text1: chuỗi cần nối thứ nhất.

- text2: là chuỗi cần nối tiếp theo, tối đa 255 chuỗi văn bản cần kết nối.

Chuỗi kết nối text1, text2… có thể là số, văn bản hoặc ô tham chiếu tới số hay văn bản, được phân cách nhau bởi dấu phẩy.

Ghi chú: Các bạn có thể sử dụng dấu và (&) trong toán tử thay vì dùng hàm CONCATENATE để nối chuỗi.

Ví dụ

Nối chuỗi text1 và text2:

=CONCATENATE(A6,B6)


Nối chuỗi text1 và text2 với chuỗi ".vn":

=CONCATENATE(A8,B8,".vn")


Nối chuỗi text1 + khoảng trắng + text2.

=CONCATENATE(A10," ",B10)


Với cú pháp và cách sử dụng đơn giản nhưng nhiều khi các bạn sẽ cần sử dụng đến hàm CONCATENATE để xử lý dữ liệu trên bảng tính Excel. Các bạn có thể dễ dàng ghi nhớ cú pháp của hàm để sử dụng khi cần thiết. Chúc các bạn thành công!