Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm DAY, Hàm trả về ngày của ngày, tháng, năm trong Excel.

Mô tả: Hàm thực hiện tách lấy giá trị ngày trong giá trị ngày tháng năm. Giá trị trả về là số nguyên từ 1 đến 31.

Cú pháp: DAY(serial_number).

Trong đó:

serial_number là giá trị ngày tháng năm muốn tách lấy giá trị ngày.

Ví dụ:

Tách riêng giá trị ngày trong các giá trị ngày tháng năm sau:


Tại ô cần tính nhập công thức: DAY(C7).


Nhấn Enter -> kết quả giá trị ngày được tách riêng:


Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:


Trường hợp nếu tháng đó không có 31 ngày bạn vẫn nhập ngày tháng chứa 31 ngày -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.


Trên đây là cách sử dụng và một số chú ý khi sử dụng hàm DAY trong Excel.

Chúc các bạn thành công!