Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm DURATION để xác định khoảng thời gian thanh toán lãi định kỳ.

Mô tả: Hàm trả về thời hạn hiệu lực của trái phiếu là trung bình trọng giá trị hiện tại của dòng luân chuyển tiền mặt.

Cú pháp: DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]).

Trong đó:

- settlement: Ngày kết toán của chứng khoán là ngày chứng khoán được bán cho người mua sau ngày phát hành, là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày hết hạn của chứng khoán hay gọi là ngày đáo hạn, là tham số bắt buộc.

- coupon: Lãi suất phiếu hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- yld: Lợi tức hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

- frequency: Số lần thanh toán lãi phiếu trên năm, là tham số bắt buộc.

- basis: Cơ sở xác định để tính số ngày, là tham số tùy chọn. Có các giá trị sau:

+ basis =0: Tính số ngày theo chuẩn US, số ngày tháng/ năm là 30/360.

+ basis =1: Số ngày tháng/ năm là số ngày trên thực tế trên tháng/ số ngày thực tế trên năm.

+ basis =2: Số ngày tháng/ năm là số ngày trên thực tế trên tháng/ số ngày trên năm là 360.

+ basis =3: Số ngày tháng/ năm là số ngày trên thực tế trên tháng/ số ngày trên năm là 365.

+ basis =4: Tính số ngày theo chuẩn Châu Âu, số ngày tháng/ năm là 30/360.

Chú ý:

- Nếu các tham số nhập vào là số thập phân => hàm lấy phần nguyên của các tham số.

- Nếu nhập ngày kết toán và ngày hết hạn của CK không hợp lệ => Hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

- Nếu coupon <0 và="" yld=""><0 ==""> Hàm trả về giá trị lỗi #NUM.

- Nếu frequency nằm ngoài tập giá trị {1, 2, 4} => trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu basis nằm ngoài tập giá trị {0, 1, 2, 3, 4} => trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu ngày hết hạn nhỏ hơn ngày kết toán => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Với bảng số liệu sau, hãy tính khoảng thời gian phải trả lãi định kỳ hàng năm.


Tại ô cần tính nhập công thức sau: =DURATION(D6,D7,D8,D9,D10,D11).


Sau khi nhấn Enter kết quả là:


Như vậy thời hạn trái phiếu với các kỳ hạn trên là 1.927235704.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm DURATION.

Chúc các bạn thành công!