Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm NORMSDIST – hàm trả về phân phối tích lũy chuẩn hóa trong excel.

Mô tả: Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn hóa, phân bố có trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn là 1. Mục đích sử dụng hàm để thay thế cho các bảng chứa đường cong chuẩn hóa.

Cú pháp: NORMSDIST(z).

Trong đó:

- z là giá trị muốn xác định phân bố, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Cách tính giá trị của hàm NORMSDIST:


- Bắt buộc z ở định dạng số nếu không hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm phân bố của giá trị 6.6666666.


Tại ô cần tính nhập công thức sau: =NORMSDIST(D6).


Sau khi nhấn Enter kết quả là:


Như vậy phân bố của 6.6666666 là 1.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về hàm NORMSDIST.

Chúc các bạn thành công!