Tứ phân vị là giá trị không thể thiếu trong lĩnh vực khảo sát và bán hàng, nó giúp bạn đánh giá được tiêu chí nào đó trong 1 tập hợp. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm QUARTILE, Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu.

Mô tả: Hàm trả về tứ phân vị của tập dữ liệu. Nó được ứng dụng trong dữ liệu khảo sát và bán hàng.

Cú pháp: QUARTILE(array,quart).

Trong đó:

- array: Tập hợp dữ liệu (theo mảng hay phạm vi ô) muốn tìm giá trị tứ phân vị, là tham số bắt buộc.

- quart: Chỉ rõ giá trị trả về ở mức nào, là tham số bắt buộc. Có các mức sau:

+ quart = 0: Tứ phân vị ở tối thiểu.

+ quart = 1: Tứ phân vị thứ nhất (phân vị thứ 25).

+ quart = 2: Tứ phân vị ở giá trị trung bình (phân vị thứ 50).

+ quart = 3: Tứ phân vị ở giá trị thứ 3 (phân vị thứ 75).

+ quart = 4: Tứ phân vị ở giá trị tối đa.

Chú ý:

- Nếu tham số array để trống => hàm trả về giá trị #NUM!

- Nếu quart là số thập phân => hàm lấy giá trị nguyên của quart.

- Nếu quart nằm ngoài tập giá trị { 0, 1, 2, 3, 4} => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Trường hợp quart =0 => có cùng giá trị với hàm MIN, quart =2=> cùng giá trị hàm MEDIAN, quart =4 = cùng giá trị hàm MAX.

Ví dụ:

- Tính giá trị phân vị của tập dữ liệu sau:


1. Phân vị tối thiểu

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C13).


Phân vị tối thiểu có cùng giá trị với hàm MIN:


2. Phân vị thứ 25 (quarty =1)

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C14).


3. Phân vị thứ 50

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C15).


Phân vị thứ 50 có cùng giá trị với hàm MEDIAN.


4. Phân vị thứ 75

Tại ô cần tính nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C16).


5. Phân vị có giá trị tối đa

Nhập công thức: =QUARTILE(B13:B17,C17).


Giá trị phân vị tối đa đúng bằng giá trị hàm MAX:


Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và trường hợp đặc biệt của hàm Quarty.

Chúc các bạn thành công!