Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm TBILLYIELD – Hàm tính tỷ lệ chiết khấu cho một trái phiếu trong kho bạc.

Mô tả: Hàm thực hiện tính tỷ lệ chiết khấu hay còn gọi tỷ lệ lợi nhuận của trái phiếu trong kho bạc.

Cú pháp: = TBILLYIELD(settlement, maturity, pr).

Trong đó:

- settlement: Là ngày kết toán của chứng khoán, là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được bán cho người mua, là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày đáo hạn hay hết hạn của chứng khoán.

- pr: Giá trị của chứng khoán dựa trên mệnh giá đồng $100.

Chú ý:

- Hàm thực hiện tính toán dựa trên công thức:

 

- Trường hợp settlement, maturity không hợp lệ hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu pr <> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Nếu settlement > maturity hoặc maturitysettlement > 12 tháng năm sau => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính tỷ lệ lợi nhuận của một trái phiếu kho bạc có ngày kết toán là 1/5/2015, ngày đáo hạn là ngày 1/1/2016 dựa trên đồng mệnh giá $100 là $92.99.


Tại ô cần tính tỷ lệ lợi nhuận nhập công thức: =TBILLYIELD(B6,C6,D6).


Nhấn Enter -> Tỷ lệ lợi nhuận của trái phiếu có mệnh giá 92.98$ là:


Trường hợp nếu ngày hết hạn trừ ngày kết toán có số tháng lớn hơn 1 năm -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!


Trên đây là cách sử dụng và các trường hợp đặc biệt của hàm TBILLYIELD hy vọng giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!