Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách tính ngày công sử dụng Networksday.

1. Cấu trúc và ý nghĩa của hàm

- Cấu trúc: Networksday (start_day, end_day, [holidays]).

Trong đó:

+ start_day: Ngày bắt đầu.

+ end_day: Ngày kết thúc.

+ [holidays]: Những ngày nghỉ.

- Ý nghĩa: Hàm trả về tổng số ngày làm việc trừ ngày nghỉ và ngày cuối tuần.

2. Ví dụ

Có bảng dữ liệu tính tổng số ngày làm việc của nhân viên.


2.1. Tính tổng ngày làm việc không có ngày nghỉ

Nhập công thức NETWORKDAYS (C3, D3).


2.2. Tính tổng ngày làm việc có 1 ngày nghỉ

Với nhân viên Trần Minh có 1 ngày nghỉ lễ -> tổng số ngày làm việc trừ đi ngày nghỉ.

Nhập công thức: NETWORKDAYS (C3, D3, I3).


2.3. Tính tổng ngày làm việc có nhiều hơn 1 ngày nghỉ

Với nhân viên Vũ Hằng có 2 ngày nghỉ ốm và nghỉ lễ -> nhập công thức: NETWORKDAYS (C4, D4, E4:E5).


Chú ý: Nên áp dụng công thức mục "2.3 Tính tổng ngày làm việc có nhiều hơn 1 ngày nghỉ" cho mọi trường hợp.

Chúc các bạn thành công!